Contract Individual de Munca – model cadru

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a modificat recent modelul cadru al Contractului Individual de Munca, prin Ordinul 1616 din 02.06.2011, publicat in MO 415 din 14.06.2011. Modificarea armonizeaza modelul cadru cu modificarile introduse recent in Codul Muncii, si pune capat unor “framantari” in randul persoanelor ce se ocupa cu intocmirea contractelor de munca cu privire la ce ar trebui sa contina un CIM dupa 31.04.2011.

Modelul cadru al CIM a fost introdus in 2003, prin Ordinul 64 / 28.02.2003 si modificat imediat prin Ordinul 76 / 11.03.2011. Conform ordinului 64, contractul individual de muncă încheiat între angajator şi salariat trebuie sa cuprinda în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru, insa se pot adauga si clauze specifice prin negocierea dintre parti.

Gasiti aici un model de CIM, modificat conform Ordinului 1616.

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

încheiat şi înregistrat sub nr. …….. / ……………… în registrul general de evidenţă a salariaţilor

A. Părţile contractului
Angajator – persoana juridică/fizică ………………………………, cu sediul/domiciliul în ………………………………………………….., înregistrată la registrul comerţului/autoritaţile administraţiei publice din ……………………… sub nr. ……………………., cod fiscal ………………., telefon ………………., reprezentată legal prin ………………………, în calitate de …………………..,
şi
salariatul/salariata – domnul/doamna …………………………, domiciliat/domiciliată în localitatea ………….., str. ……., nr. ……….., judeţul ………, posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate/paşaportului seria …… nr. …………, eliberat/eliberată de ………………, la data de ………………., CNP ………………….., autorizaţie de
muncă/permis de şedere în scop de muncă seria ……. nr. ……. din data ………………,
am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului: ………………………………………………………………………….

C. Durata contractului:
a) nedeterminată, salariatul/salariata ……………………………………… urmând sa înceapă activitatea la data de …………………..;
b) determinată, de ………….. luni, pe perioada cuprinsă între data de …………… şi data de ………………………/pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.

D. Locul de munca
1. Activitatea se desfăşoară la (secţie/atelier/birou/serviciu/ compartiment etc.) …….. …….. ……… din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului …………………..
2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: …………..

E. Felul muncii
Funcţia/meseria ……………………………… conform Clasificării ocupaţiilor din Romania

F. Atribuţiile postului
Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

F1. Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului: …….. ……………. …………….
……………. ……………. …………….

G. Condiţii de munca:
1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestată se desfăsoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare.

H. Durata muncii
1. O norma întreagă, durata timpului de lucru fiind de ………. ore/zi, …………… ore/săptamână.
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ………… ore zi (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fracţiune de normă de …… ore/zi, ore/săptămână …….;
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmează: ……………… (ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihnă este de ………. zile lucratoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă).
De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ……………….. .

J. Salariul:
1. Salariul de bază lunar brut: …………. lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri ……………………….;
b) indemnizaţii ………………..;
b1) prestaţii suplimentare în bani …….;
b2) modalitatea prestaţiilor suplimentare în natură ………..;
c) alte adaosuri ………………..;
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.
4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt …………

K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă:
a) echipament individual de protecţie ………………………………………….;
b) echipament individual de lucru ……………………………………;
c) materiale igienico-sanitare ………………………………..;
d) alimentaţie de protecţie ……………………………………;
e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ……………………………………

L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de ……….. zile calendaristice; …….. ……………. ……………. …………….
b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de ………. zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ………… zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003, republicată sau contractului colectiv de muncă;
d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;
e) alte clauze.

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor
1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
f) dreptul la acces la formare profesională.
2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului;
4. Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii;
a1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil si din lege;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfăsurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie si specialitate;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii
nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul
angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. ………………. / ………………….. la Inspectoratul teritorial de muncă a judeţului/municipiului ……………………./ Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material si teritorial, potrivit legii.

ANGAJATOR, SALARIAT,
………………………………………………….. Semnatura …………………………………….

REPREZENTANT LEGAL, Data ……………………………………………..
…………………………………………………..

Pe data de ………………. prezentul contract inceteaza in temeiul art. ………… din Legea nr. 53/2003 , republicată, in urma indeplinirii procedurii legale.

ANGAJATOR,
……………………

Nu sunt permise comentariile.